Dịch vụ lưu trú

Trumpt hotel

Khác(Nhà nghỉ)

BONDI BACKPACKERS NHA TRANG

Khác(Nhà nghỉ)

căn hộ Newday

Khác(Nhà nghỉ)

Khách sạn Hanh Café

Khác(Nhà nghỉ)