Khách sạn MY DAY

STT Ngày kê khai Ngày thực hiện Số công văn Số công văn
liền kề
Thao tác
1 16/01/2018 21/01/2018 04/mydayhotel 02/mywayhotel
2 20/09/2017 14/10/2017 02/mywayhotel 01/MYWAYHOTEL