Khách sạn MY DAY

STT Ngày kê khai Ngày thực hiện Số công văn Số công văn
liền kề
Thao tác
1 03/05/2018 08/05/2018 06/mydayhotel 05/mydayhotel T
2 21/04/2018 24/04/2018 05/mydayhotel 04/mydayhotel T
3 16/01/2018 21/01/2018 04/mydayhotel 02/mywayhotel T
4 20/09/2017 14/10/2017 02/mywayhotel 01/MYWAYHOTEL T