KHÁCH SẠN MÙA XUÂN 2

STT Ngày kê khai Ngày thực hiện Số công văn Số công văn
liền kề
Thao tác
1 14/03/2018 18/03/2018 04/18PT 03/18PT T
2 10/01/2018 20/02/2018 03/18PT 02/18PT T
3 05/01/2018 17/02/2018 02/18PT /18PT T
4 01/01/2018 06/01/2018 /18PT 02/04PT T