Công Ty TNHH Phương Long Bình - KS Nhật Thành

STT Ngày kê khai Ngày thực hiện Số công văn Số công văn
liền kề
Thao tác
1 24/04/2018 02/05/2018 05/2018 04/2018 KSNT T
2 21/04/2018 29/04/2018 04/2018 KSNT 03/2018 KSNT T
3 10/02/2018 22/02/2018 03/2018 KSNT 02/2018 KSNT T
4 07/02/2018 17/02/2018 02/2018 KSNT 01/2018 KSNT T
5 29/12/2017 03/01/2018 01/2018 KSNT 07/2017 KSNT T
6 23/11/2017 25/11/2017 07/2017 KSNT 06/2017 KSNT T
7 08/09/2017 11/09/2017 06/2017 KSNT Số : 05/2017 KSNT T
8 03/08/2017 09/08/2017 Số : 05/2017 KSNT Số : 04/2017 KSNT T