DNTN Khách Sạn Tài Lộc

STT Ngày kê khai Ngày thực hiện Số công văn Số công văn
liền kề
Thao tác
1 16/04/2018 02/05/2018 39/KKG- KSTL 38/KKG- KSTL T
2 13/04/2018 30/04/2018 38/KKG- KSTL T
3 07/02/2018 20/02/2018 37/KKG- KSTL 36/KKG- KSTL T
4 01/02/2018 17/02/2018 36/KKG- KSTL 35/KKG- KSTL T