DIAMOND BAY CONDOTEL

STT Ngày kê khai Ngày thực hiện Số công văn Số công văn
liền kề
Thao tác
1 22/11/2017 01/01/2018 01/01/18 38-2017/CV-HCKH T
2 10/08/2017 01/09/2017 38-2017/CV-HCKH 01.2014 DBC T