Duyen ha Resort cam ranh

750x450

Loại hạng

Thông tin liên hệ

  • Trang chủ
  • Lô D9B, khu 3, xã Cam Hải đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
  • 0583.986888
Lịch sử giá phòng kê khai

Bảng giá dịch vụ - ngày có hiệu lực 19/06/2018 - Sở Tài Chính Khánh Hòa nhận hồ sơ ngày 18/06/2018

STT Loại phòng - Quy cách chất lượng Số hiệu phòng Mức giá liền kề Mức giá kê khai Ghi chú
1 Deluxe Room - Phòng tiêu chuẩn 101,104,105,108,115,116,117,118,121,122,127,128,129,130,133,134,102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 131, 132,201, 204, 205, 208, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 227, 228, 229, 232, 233, 234,202, 203, 206, 207, 209, 210, 211,212, 214, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 230, 231,301,304,305,308,315,316,317,318,321,322,327,328,329,330,333, 334,302, 303, 306, 307, 309, 310, 311,312, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 331, 332,401,404,405,408,415,416,417,418,421,422,427,428,431, 432,402, 403, 406, 407, 409, 410, 411,412, 414, 419, 420, 423, 424, 425, 426, 429, 430,501, 504, 505, 508, 515, 516, 517, 518, 521, 522, 527, 528, 529, 530,502, 503, 506, 507, 509, 510, 511,512, 514, 519, 520, 523, 524, 525, 526, ,601, 604, 605, 608, 615, 616. 617, 618, 621, 622, 625, 626, 627, 628,602, 603, 606, 607, 609, 610, 611,612, 614, 619, 620, 623,624, ,701, 704, 705, 708, 711, 714, 715, 716, 717, 718, 721, 722, 725, 726,702, 703, 706, 707, 709, 710, 712, 719, 720, 723,724, ,801, 804, 805, 808, 811, 814, 815, 816, 817, 818, 821, 822,802, 803, 806, 807, 809, 810, 812, 819, 820, 823,824, ,901, 904, 905, 908, 911, 914, 915, 916, 917, 918, 921, 922, 923, 924,902, 903, 906,907, 909, 910, 912, 919, 920, ,1001, 1004, 1005, 1008, 1009,1011,1012, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1021, 1022, ,1002, 1003, 1006,1007, 1010, 1019, 1020, ,1101, 1104, 1105,1108,1109,1111,1112, 1114, 1117, 1118, 1119, 1120,1102, 1103, 1106,1107, 1110, 1115, 1116 6,600,000 6,600,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
2 Deluxe Room - Phòng tiêu chuẩn 101,104,105,108,115,116,117,118,121,122,127,128,129,130,133,134,102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 131, 132,201, 204, 205, 208, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 227, 228, 229, 232, 233, 234,202, 203, 206, 207, 209, 210, 211,212, 214, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 230, 231,301,304,305,308,315,316,317,318,321,322,327,328,329,330,333, 334,302, 303, 306, 307, 309, 310, 311,312, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 331, 332,401,404,405,408,415,416,417,418,421,422,427,428,431, 432,402, 403, 406, 407, 409, 410, 411,412, 414, 419, 420, 423, 424, 425, 426, 429, 430,501, 504, 505, 508, 515, 516, 517, 518, 521, 522, 527, 528, 529, 530,502, 503, 506, 507, 509, 510, 511,512, 514, 519, 520, 523, 524, 525, 526, ,601, 604, 605, 608, 615, 616. 617, 618, 621, 622, 625, 626, 627, 628,602, 603, 606, 607, 609, 610, 611,612, 614, 619, 620, 623,624, ,701, 704, 705, 708, 711, 714, 715, 716, 717, 718, 721, 722, 725, 726,702, 703, 706, 707, 709, 710, 712, 719, 720, 723,724, ,801, 804, 805, 808, 811, 814, 815, 816, 817, 818, 821, 822,802, 803, 806, 807, 809, 810, 812, 819, 820, 823,824, ,901, 904, 905, 908, 911, 914, 915, 916, 917, 918, 921, 922, 923, 924,902, 903, 906,907, 909, 910, 912, 919, 920, ,1001, 1004, 1005, 1008, 1009,1011,1012, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1021, 1022, ,1002, 1003, 1006,1007, 1010, 1019, 1020, ,1101, 1104, 1105,1108,1109,1111,1112, 1114, 1117, 1118, 1119, 1120,1102, 1103, 1106,1107, 1110, 1115, 1116 5,940,000 5,940,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
3 Deluxe Room - Phòng tiêu chuẩn 101,104,105,108,115,116,117,118,121,122,127,128,129,130,133,134,102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 131, 132,201, 204, 205, 208, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 227, 228, 229, 232, 233, 234,202, 203, 206, 207, 209, 210, 211,212, 214, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 230, 231,301,304,305,308,315,316,317,318,321,322,327,328,329,330,333, 334,302, 303, 306, 307, 309, 310, 311,312, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 331, 332,401,404,405,408,415,416,417,418,421,422,427,428,431, 432,402, 403, 406, 407, 409, 410, 411,412, 414, 419, 420, 423, 424, 425, 426, 429, 430,501, 504, 505, 508, 515, 516, 517, 518, 521, 522, 527, 528, 529, 530,502, 503, 506, 507, 509, 510, 511,512, 514, 519, 520, 523, 524, 525, 526, ,601, 604, 605, 608, 615, 616. 617, 618, 621, 622, 625, 626, 627, 628,602, 603, 606, 607, 609, 610, 611,612, 614, 619, 620, 623,624, ,701, 704, 705, 708, 711, 714, 715, 716, 717, 718, 721, 722, 725, 726,702, 703, 706, 707, 709, 710, 712, 719, 720, 723,724, ,801, 804, 805, 808, 811, 814, 815, 816, 817, 818, 821, 822,802, 803, 806, 807, 809, 810, 812, 819, 820, 823,824, ,901, 904, 905, 908, 911, 914, 915, 916, 917, 918, 921, 922, 923, 924,902, 903, 906,907, 909, 910, 912, 919, 920, ,1001, 1004, 1005, 1008, 1009,1011,1012, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1021, 1022, ,1002, 1003, 1006,1007, 1010, 1019, 1020, ,1101, 1104, 1105,1108,1109,1111,1112, 1114, 1117, 1118, 1119, 1120,1102, 1103, 1106,1107, 1110, 1115, 1116 4,521,825 4,521,825 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
4 Deluxe Room - Phòng tiêu chuẩn 101,104,105,108,115,116,117,118,121,122,127,128,129,130,133,134,102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 131, 132,201, 204, 205, 208, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 227, 228, 229, 232, 233, 234,202, 203, 206, 207, 209, 210, 211,212, 214, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 230, 231,301,304,305,308,315,316,317,318,321,322,327,328,329,330,333, 334,302, 303, 306, 307, 309, 310, 311,312, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 331, 332,401,404,405,408,415,416,417,418,421,422,427,428,431, 432,402, 403, 406, 407, 409, 410, 411,412, 414, 419, 420, 423, 424, 425, 426, 429, 430,501, 504, 505, 508, 515, 516, 517, 518, 521, 522, 527, 528, 529, 530,502, 503, 506, 507, 509, 510, 511,512, 514, 519, 520, 523, 524, 525, 526, ,601, 604, 605, 608, 615, 616. 617, 618, 621, 622, 625, 626, 627, 628,602, 603, 606, 607, 609, 610, 611,612, 614, 619, 620, 623,624, ,701, 704, 705, 708, 711, 714, 715, 716, 717, 718, 721, 722, 725, 726,702, 703, 706, 707, 709, 710, 712, 719, 720, 723,724, ,801, 804, 805, 808, 811, 814, 815, 816, 817, 818, 821, 822,802, 803, 806, 807, 809, 810, 812, 819, 820, 823,824, ,901, 904, 905, 908, 911, 914, 915, 916, 917, 918, 921, 922, 923, 924,902, 903, 906,907, 909, 910, 912, 919, 920, ,1001, 1004, 1005, 1008, 1009,1011,1012, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1021, 1022, ,1002, 1003, 1006,1007, 1010, 1019, 1020, ,1101, 1104, 1105,1108,1109,1111,1112, 1114, 1117, 1118, 1119, 1120,1102, 1103, 1106,1107, 1110, 1115, 1116 5,610,000 5,610,000 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
5 Deluxe Sky - Phòng tiêu chuẩn Tầng 12 trở lên 1201,1204,1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214,1202, 1203, 1206, 1207, 1210, 1215, 1216,1401, 1404,1405, , 1408, 1411, 1414 ,1402, 1403, 1406, 1407, 1409, 1410, 1412,1501, 1503, 1504,1505,1506 ,1507, 1508, 1509, 1510, 1512, 1502,1601, 1603, 1604,1605,1606 ,1607, 1608, 1610,1602,1701, 1703, 1704,1705,1706 ,1707, 1708,1710,1702,1801, 1803, 1804,1805,1806 , 1808,1802 6,900,000 6,900,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
6 Deluxe Sky - Phòng tiêu chuẩn Tầng 12 trở lên 1201,1204,1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214,1202, 1203, 1206, 1207, 1210, 1215, 1216,1401, 1404,1405, , 1408, 1411, 1414 ,1402, 1403, 1406, 1407, 1409, 1410, 1412,1501, 1503, 1504,1505,1506 ,1507, 1508, 1509, 1510, 1512, 1502,1601, 1603, 1604,1605,1606 ,1607, 1608, 1610,1602,1701, 1703, 1704,1705,1706 ,1707, 1708,1710,1702,1801, 1803, 1804,1805,1806 , 1808,1802 6,210,000 6,210,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
7 Deluxe Sky - Phòng tiêu chuẩn Tầng 12 trở lên 1201,1204,1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214,1202, 1203, 1206, 1207, 1210, 1215, 1216,1401, 1404,1405, , 1408, 1411, 1414 ,1402, 1403, 1406, 1407, 1409, 1410, 1412,1501, 1503, 1504,1505,1506 ,1507, 1508, 1509, 1510, 1512, 1502,1601, 1603, 1604,1605,1606 ,1607, 1608, 1610,1602,1701, 1703, 1704,1705,1706 ,1707, 1708,1710,1702,1801, 1803, 1804,1805,1806 , 1808,1802 6,037,500 6,037,500 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
8 Deluxe Sky - Phòng tiêu chuẩn Tầng 12 trở lên 1201,1204,1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214,1202, 1203, 1206, 1207, 1210, 1215, 1216,1401, 1404,1405, , 1408, 1411, 1414 ,1402, 1403, 1406, 1407, 1409, 1410, 1412,1501, 1503, 1504,1505,1506 ,1507, 1508, 1509, 1510, 1512, 1502,1601, 1603, 1604,1605,1606 ,1607, 1608, 1610,1602,1701, 1703, 1704,1705,1706 ,1707, 1708,1710,1702,1801, 1803, 1804,1805,1806 , 1808,1802 5,865,000 5,865,000 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
9 Deluxe Terrace Ocean - Phòng có ban công hướng đại dương 1217,1218,1415,1416,1511,1514,1609,1612,,1807,1810 7,250,000 7,250,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
10 Deluxe Terrace Ocean - Phòng có ban công hướng đại dương 1217,1218,1415,1416,1511,1514,1609,1612,,1807,1810 6,525,000 6,525,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
11 Deluxe Terrace Ocean - Phòng có ban công hướng đại dương 1217,1218,1415,1416,1511,1514,1609,1612,,1807,1810 6,343,750 6,343,750 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
12 Deluxe Terrace Ocean - Phòng có ban công hướng đại dương 1217,1218,1415,1416,1511,1514,1609,1612,,1807,1810 6,162,500 6,162,500 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
13 Sky Suite - Phòng Suite hướng biển 1901 8,200,000 8,200,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
14 Sky Suite - Phòng Suite hướng biển 1901 7,380,000 7,380,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
15 Sky Suite - Phòng Suite hướng biển 1901 7,175,000 7,175,000 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
16 Sky Suite - Phòng Suite hướng biển 1901 6,970,000 6,970,000 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
17 Sky Suite Ocean - Phòng Suite đại dương 1902 11,250,000 11,250,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
18 Sky Suite Ocean - Phòng Suite đại dương 1902 10,125,000 10,125,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
19 Sky Suite Ocean - Phòng Suite đại dương 1902 9,843,750 9,843,750 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
20 Sky Suite Ocean - Phòng Suite đại dương 1902 9,562,500 9,562,500 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
21 President Ocean Suite - Phòng tổng thống hướng đại dương 1903 16,250,000 16,250,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
22 President Ocean Suite - Phòng tổng thống hướng đại dương 1903 14,625,000 14,625,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
23 President Ocean Suite - Phòng tổng thống hướng đại dương 1903 14,218,750 14,218,750 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
24 President Ocean Suite - Phòng tổng thống hướng đại dương 1903 13,812,500 13,812,500 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
25 Premium room - Phòng thấp tầng 3101,3103,3102,3104,3105,3107,3106,3108,3109,3111,3110,3112,3115,3117,3114,3116,3119,3121,3118,3120,3123,3125,3122,3124,3127,3129,3126,3128,3131,3133,3130,3132,3135,3137,3134,3136,3139,3141,3138,3140,3201,3203,3202,3204,3205,3207,3206,3208,3209,3211,3210,3212,3215,3217,3214,3216,3219,3221,3218,3220,3223,3225,3222,3224,3227,3229,3226,3228,3231,3233,3230,3232,3235,3237,3234,3236,3239,3241,3238,3240,3301,3303,3302,3304,3305,3307,3306,3308,3309,3311,3310,3312,3315,3317,3314,3316,3319,3321,3318,3320,3323,3325,3322,3324,3327,3329,3326,3328,3331,3333,3330,3332,3335,3337,3334,3336,3401,3403,3402,3404,3405,3407,3406,3408,3409,3411,3410,3412,3415,3417,3414,3416,3419,3421,3418,3420,3423,3425,3422,3424,3427,3429,3426,3428,3431,3433,3430,3432 7,850,000 7,850,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
26 Premium room - Phòng thấp tầng 3101,3103,3102,3104,3105,3107,3106,3108,3109,3111,3110,3112,3115,3117,3114,3116,3119,3121,3118,3120,3123,3125,3122,3124,3127,3129,3126,3128,3131,3133,3130,3132,3135,3137,3134,3136,3139,3141,3138,3140,3201,3203,3202,3204,3205,3207,3206,3208,3209,3211,3210,3212,3215,3217,3214,3216,3219,3221,3218,3220,3223,3225,3222,3224,3227,3229,3226,3228,3231,3233,3230,3232,3235,3237,3234,3236,3239,3241,3238,3240,3301,3303,3302,3304,3305,3307,3306,3308,3309,3311,3310,3312,3315,3317,3314,3316,3319,3321,3318,3320,3323,3325,3322,3324,3327,3329,3326,3328,3331,3333,3330,3332,3335,3337,3334,3336,3401,3403,3402,3404,3405,3407,3406,3408,3409,3411,3410,3412,3415,3417,3414,3416,3419,3421,3418,3420,3423,3425,3422,3424,3427,3429,3426,3428,3431,3433,3430,3432 7,065,000 7,065,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
27 Premium room - Phòng thấp tầng 3101,3103,3102,3104,3105,3107,3106,3108,3109,3111,3110,3112,3115,3117,3114,3116,3119,3121,3118,3120,3123,3125,3122,3124,3127,3129,3126,3128,3131,3133,3130,3132,3135,3137,3134,3136,3139,3141,3138,3140,3201,3203,3202,3204,3205,3207,3206,3208,3209,3211,3210,3212,3215,3217,3214,3216,3219,3221,3218,3220,3223,3225,3222,3224,3227,3229,3226,3228,3231,3233,3230,3232,3235,3237,3234,3236,3239,3241,3238,3240,3301,3303,3302,3304,3305,3307,3306,3308,3309,3311,3310,3312,3315,3317,3314,3316,3319,3321,3318,3320,3323,3325,3322,3324,3327,3329,3326,3328,3331,3333,3330,3332,3335,3337,3334,3336,3401,3403,3402,3404,3405,3407,3406,3408,3409,3411,3410,3412,3415,3417,3414,3416,3419,3421,3418,3420,3423,3425,3422,3424,3427,3429,3426,3428,3431,3433,3430,3432 6,868,750 6,868,750 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
28 Premium room - Phòng thấp tầng 3101,3103,3102,3104,3105,3107,3106,3108,3109,3111,3110,3112,3115,3117,3114,3116,3119,3121,3118,3120,3123,3125,3122,3124,3127,3129,3126,3128,3131,3133,3130,3132,3135,3137,3134,3136,3139,3141,3138,3140,3201,3203,3202,3204,3205,3207,3206,3208,3209,3211,3210,3212,3215,3217,3214,3216,3219,3221,3218,3220,3223,3225,3222,3224,3227,3229,3226,3228,3231,3233,3230,3232,3235,3237,3234,3236,3239,3241,3238,3240,3301,3303,3302,3304,3305,3307,3306,3308,3309,3311,3310,3312,3315,3317,3314,3316,3319,3321,3318,3320,3323,3325,3322,3324,3327,3329,3326,3328,3331,3333,3330,3332,3335,3337,3334,3336,3401,3403,3402,3404,3405,3407,3406,3408,3409,3411,3410,3412,3415,3417,3414,3416,3419,3421,3418,3420,3423,3425,3422,3424,3427,3429,3426,3428,3431,3433,3430,3432 6,672,500 6,672,500 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
29 1-Bedroom Garden Villa - Villa 01Phòng ngủ có vườn 5112, 5203, 5209, 5303, 5304, 5305,5306, 5307,7103,7109, 7118, 7120,7201, 7202, 7304 9,450,000 9,450,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
30 1-Bedroom Garden Villa - Villa 01Phòng ngủ có vườn 5112, 5203, 5209, 5303, 5304, 5305,5306, 5307,7103,7109, 7118, 7120,7201, 7202, 7304 8,505,000 8,505,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
31 1-Bedroom Garden Villa - Villa 01Phòng ngủ có vườn 5112, 5203, 5209, 5303, 5304, 5305,5306, 5307,7103,7109, 7118, 7120,7201, 7202, 7304 8,268,750 8,268,750 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
32 1-Bedroom Garden Villa - Villa 01Phòng ngủ có vườn 5112, 5203, 5209, 5303, 5304, 5305,5306, 5307,7103,7109, 7118, 7120,7201, 7202, 7304 8,032,500 8,032,500 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
33 1-Bedroom Pool Villa - Villa 01 Phòng ngủ có hồ bơi 5114,5210,5308,7207,7310,7311,7312,7314,7315,7316,7317 9,900,000 9,900,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
34 1-Bedroom Pool Villa - Villa 01 Phòng ngủ có hồ bơi 5114,5210,5308,7207,7310,7311,7312,7314,7315,7316,7317 8,910,000 8,910,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
35 1-Bedroom Pool Villa - Villa 01 Phòng ngủ có hồ bơi 5114,5210,5308,7207,7310,7311,7312,7314,7315,7316,7317 8,662,500 8,662,500 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
36 1-Bedroom Pool Villa - Villa 01 Phòng ngủ có hồ bơi 5114,5210,5308,7207,7310,7311,7312,7314,7315,7316,7317 8,415,000 8,415,000 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
37 2-Bedroom Garden/lagoon Villa - Villa 2 phòng ngủ có vườn/trên hồ 5100,5101,5102,5109,5204,5205,5206,5207,5208,5302,7204,7301,7302,7303,7305,7306,7307,7308,7309,6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,,6108,6109,6110 11,500,000 11,500,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
38 2-Bedroom Garden/lagoon Villa - Villa 2 phòng ngủ có vườn/trên hồ 5100,5101,5102,5109,5204,5205,5206,5207,5208,5302,7204,7301,7302,7303,7305,7306,7307,7308,7309,6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,,6108,6109,6110 10,350,000 10,350,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
39 2-Bedroom Garden/lagoon Villa - Villa 2 phòng ngủ có vườn/trên hồ 5100,5101,5102,5109,5204,5205,5206,5207,5208,5302,7204,7301,7302,7303,7305,7306,7307,7308,7309,6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,,6108,6109,6110 10,062,500 10,062,500 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
40 2-Bedroom Garden/lagoon Villa - Villa 2 phòng ngủ có vườn/trên hồ 5100,5101,5102,5109,5204,5205,5206,5207,5208,5302,7204,7301,7302,7303,7305,7306,7307,7308,7309,6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,,6108,6109,6110 9,775,000 9,775,000 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
41 2-Bedroom Pool Villa - Villa 2 phòng ngủ có bể bơi 5108,5110,7106,7117,7119 12,700,000 12,700,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
42 2-Bedroom Pool Villa - Villa 2 phòng ngủ có bể bơi 5108,5110,7106,7117,7119 11,430,000 11,430,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
43 2-Bedroom Pool Villa - Villa 2 phòng ngủ có bể bơi 5108,5110,7106,7117,7119 11,112,500 11,112,500 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
44 2-Bedroom Pool Villa - Villa 2 phòng ngủ có bể bơi 5108,5110,7106,7117,7119 10,795,000 10,795,000 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
45 3-Bedroom Garden Villa - Villa 3 phòng ngủ có vườn 5105,5301,7203,7205 14,450,000 14,450,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
46 3-Bedroom Garden Villa - Villa 3 phòng ngủ có vườn 5105,5301,7203,7205 13,005,000 13,005,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
47 3-Bedroom Garden Villa - Villa 3 phòng ngủ có vườn 5105,5301,7203,7205 12,643,750 12,643,750 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
48 3-Bedroom Garden Villa - Villa 3 phòng ngủ có vườn 5105,5301,7203,7205 12,282,500 12,282,500 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
49 3-Bedroom Pool Villa - Villa 3 phòng ngủ có bể bơi 5106,5107,5111,7206,7208,7209,7210 15,700,000 15,700,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
50 3-Bedroom Pool Villa - Villa 3 phòng ngủ có bể bơi 5106,5107,5111,7206,7208,7209,7210 14,130,000 14,130,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
51 3-Bedroom Pool Villa - Villa 3 phòng ngủ có bể bơi 5106,5107,5111,7206,7208,7209,7210 13,737,500 13,737,500 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
52 3-Bedroom Pool Villa - Villa 3 phòng ngủ có bể bơi 5106,5107,5111,7206,7208,7209,7210 13,345,000 13,345,000 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
53 4-Bedroom Garden Villa - Villa 4 phòng ngủ có vườn 5103,7111,7114,7115,5104,5202,7102,7104,7108,7110,7112,7116 18,200,000 18,200,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
54 4-Bedroom Garden Villa - Villa 4 phòng ngủ có vườn 5103,7111,7114,7115,5104,5202,7102,7104,7108,7110,7112,7116 16,380,000 16,380,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
55 4-Bedroom Garden Villa - Villa 4 phòng ngủ có vườn 5103,7111,7114,7115,5104,5202,7102,7104,7108,7110,7112,7116 15,925,000 15,925,000 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
56 4-Bedroom Garden Villa - Villa 4 phòng ngủ có vườn 5103,7111,7114,7115,5104,5202,7102,7104,7108,7110,7112,7116 15,470,000 15,470,000 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
57 4-Bedroom Pool Villa - Villa 4 phòng ngủ có bể bơi 5201,7101,7105,7107 19,400,000 19,400,000 Giá công bố từ 01/06/2018 đến 31/10/2019
58 4-Bedroom Pool Villa - Villa 4 phòng ngủ có bể bơi 5201,7101,7105,7107 17,460,000 17,460,000 Đặt phòng Trước 30 ngày hoặc lưu trú trên 3 đêm sẽ giảm đến 10%
59 4-Bedroom Pool Villa - Villa 4 phòng ngủ có bể bơi 5201,7101,7105,7107 16,975,000 16,975,000 Đặt phòng Trước 45 ngày hoặc lưu trú trên 5 đêm sẽ giảm đến 12.5%
60 4-Bedroom Pool Villa - Villa 4 phòng ngủ có bể bơi 5201,7101,7105,7107 16,490,000 16,490,000 Đặt phòng Trước 60 ngày hoặc lưu trú trên 7 đêm sẽ giảm đến 15%
Mức giá kê khai trên đã bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT.

I.Trường hợp khách lưu trú ghép thêm người trong buồng, phòng so với số khách lưu trú tối đa như trên thì áp dụng mức phụ thu đối với khách ở ghép:

1. Phụ thu giường phụ (1 người): mức giá áp dụng từ 01/06/2018 đến 31/10/2018
- Người lớn (trên 12 tuổi) có giường phụ : 900.000 VND
-Trẻ em (từ 4 tuổi - 11 tuổi) có giường phụ: 600.000 VND
-Trẻ em (từ 4 tuổi - 11 tuổi) không giường phụ: 200.000 VND
-Trẻ em dưới 4 tuổi : miễn phí

2. Phụ thu giường phụ (1 người): mức giá áp dụng từ 01/11/2018 đến 31/10/2019
- Người lớn (trên 12 tuổi) có giường phụ : 950.000 VND
-Trẻ em (từ 4 tuổi - 11 tuổi) có giường phụ: 800.000 VND
-Trẻ em (từ 4 tuổi - 11 tuổi) không giường phụ: 360.000 VND
-Trẻ em dưới 4 tuổi : miễn phí

3. Bữa tối bắt buộc:
a. Christmas's Eve (Dec 24) : Đêm lễ giáng sinh 24.12.2018
-Người lớn (12 tuổi trở lên) : 1.150.000 VND
-Trẻ em (từ 4 tuổi - 11 tuổi) : 450.000 VND
-Trẻ em (dưới 4 tuổi) : miễn phí

b.New Year's Eve (Dec 31): Đêm giao thừa 31.12.2018
-Người lớn (12 tuổi trở lên) : 1.850.000 VND
-Trẻ em (từ 4 tuổi - 11 tuổi) : 800.000 VND
-Trẻ em (dưới 4 tuổi) : miễn phí

Các trang / hệ thống đặt phòng trực tuyến bao gồm: Agoda, Expedia, Booking.com, Asiatravel.com, GTA, Ctrip ...
II. Công ty sẽ áp dụng mức giá này kể từ ngày 01/06/2018.Các dịch vụ đi kèm bao gồm:
+      Ăn sáng
+      Các hoạt động vui chơi giải trí theo lịch trình hàng ngày
+      Kết nối mạng không dây tại phòng và khu vực công cộng.
+      Nước uống và khăn lạnh lúc nhận phòng
+      Trái cây
+      Xe đưa đón đến trung tâm thành phố Nha Trang theo lịch trình cố định.
+     Hưởng các chương trình của F&B ...

-      Chính sách giảm giá:
+ Giá áp dụng cho các trang/hệ thống đặt phòng trực tuyến là giá đã bao gồm hoa hồng cho đại lý từ 10-30% và giá giảm cho thành viên trang mạng trực tuyến tối thiếu là 10%.
+ Công ty sẽ áp dụng chính sách cho các đại lý du lịch lữ hành trong và ngoài nước, các cá nhân, Công ty tổ chức sự kiện, chính phủ... tại Resort theo mức giá riêng được thể hiện trên hợp đồng cung cấp dịch vụ và theo chính sách của công ty.
+ Giá này chỉ áp dụng đối với khách vãng lai và không áp dụng đối với đặt phòng theo nhóm và đặt 10 phòng trở lên. Giá cho khách đoàn tối thiểu 10 phòng/đêm trở lên có thể thỏa thuận tùy từng trường hợp.
+ Chính sách giảm giá cho các đối tượng là thành viên của các công ty du lịch đi khảo sát dịch vụ tại Khu nghỉ dưỡng để quyết định việc đem khách về cho khu nghỉ dưỡng, các khách hàng tiềm năng, các đối tác khác từ các cơ quan ban ngành, nhân viên đang làm việc tại Duyên Hà Resort … nhằm gia tăng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng, quảng bá hình ảnh của Duyên Hà đến thị trường trong và ngoài nước, tăng doanh thu tiềm năng góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.. sẽ được ban giám đốc phê duyệt theo quy chế quản lý của công ty.

-       Chính sách khác:
+ Công ty dành 10 phòng tiêu chuẩn (Deluxe Room), 01 phòng Villa 3 phòng ngủ có vườn (3-Bedroom garden Villa), 01 phòng Villa 4 phòng ngủ (4-Bedroom Garden Villa) có vườn cho ban giám đốc, ban quản lý khu nghỉ mát, nhân viên công ty sử dụng khi đi công tác, tiếp khách… Nếu trong thời gian mà không dùng cho những mục đích nói trên thì Công ty sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Vinpearl Golfland Resort and Villas

Đảo Hòn Tre - Phường Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH NHA TRANG CENTRE

Số 60 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Vinpearl Golfland Resort and Villas

Đảo Hòn Tre - Phường Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

Khách sạn Sunrise Nha Trang - Công Ty Cổ Phần Tân Việt

12-14 Trần Phú,P.Xương Huân,TP Nha Trang,tỉnh Khánh Hòa,VN